Погоджено на засіданні педагогічної ради (протокол № 5 від 08.06.2018 Затверджено__________ В.о. директора школи ____________ Н.Дудник

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Хлистунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Городищенської районної ради Черкаської області

на 2018/2019 навчальний рік

Пояснююча записка

до освітньої програми Хлистунівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради Черкаської області

Загальні положення

Метою Хлистунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, яка дає повну загальну середню освіту, є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Повна загальна середня освіта Хлистунівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів – це три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:

- вільне володіння державною мовою;

- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

- математична компетентність;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

- інноваційність;

- екологічна компетентність;

- інформаційно-комунікаційна компетентність;

- навчання впродовж життя;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

- культурна компетентність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

- інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Дана Освітня програма створена на 2018-2019 навчальний рік відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017, постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:

- Для учнів 1-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом № 268 від 21.03.2018;

- Для учнів 2-4 класів відповідно додатку №1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;

- Для учнів 5-9-х класів відповідно таблиці №13до наказу №405 від 20.04.2018;

- Для 10 класу відповідно таблиці №2 до наказу №408 від 20.04.2018;

- Для 11-го класу відповідно таблиці № 2 до наказу №406 від 20.04.2018.

Освітня програма визначає:

1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;

2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;

3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);

4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня.

Мова навчання – українська.

Режим роботи навчального закладу п’ятиденний.

У 2018–2019 навчальному році у загальноосвітній школі буде 11 класів та навчатиметься 167 учнів.

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас Разом
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15 21 19 17 19 12 22 16 11 8 7 167

Поглиблено вивчається у 8 класі – українська мова.

Профіль навчання в 10 класі – українська філологія.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Варіативна складова спрямована на задоволення індивідуальних освітніх потреб учнів і складається з чотирьох частин:

курси за вибором:

- 9 клас – «Працюємо на множині цілих чисел» ( 1 година);

- 8, 9 класи – «Креслення» (по 1 годині);

факультативи:

-4 клас – «Таємниці спілкування» ( 1 година );

-5 клас – «Дивосвіт літератури» ( 1 година )

- 5клас – «Родинні фінанси» ( 1 година )

- 6 клас – « Фінансово-грамотний споживач» ( 1 година )

- 6 клас – «Міфологія » ( 1 година);

- 7 клас – « Таємниці героїчного епосу» ( 1 година);

- 7, 8 класи – «Українознавство» (по 1 годині);

- 11 клас – «Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем» (1година)

індивідуальні та групові заняття:

- 1-3 класи українська мова та математика ( по 1 годині);

- 5 клас – українська мова ( по 0,5 години );

- 6 клас - математика ( 0,5 години);

- 7 клас - математика ( 1 година);

- 9 клас - - математика ( 1 година);

-11 клас - математика ( 1 година);

- 11 клас – українська мова ( 1 година)

додаткові години на вивчення навчальних предметів:

- 2, 3, 4,5,7, класи – «Інформатика» (по 1 годині від поділу на групи)

- 8 клас – «Інформатика» ( 2 години від поділу на групи)

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин використовуватимуться таким чином:

Клас Предмет Годин за навчальним планом І семестр, годин ІІ семестр, годин
5 Українська мова 3,5 3 4
Українська мова (індивідуальні та групові заняття) 0,5 1 0
4 4 4
6 Українська мова 3,5 4 3
Математика 0,5 0 1
4 4 4
7 Українська мова 2,5 3 2
Хімія 1,5 1 2
4,5 4,5 4,5
8 Історія України 1,5 1,5 1,5
9 Історія України 1,5 1,5 1,5
Географія 1,5 1,5 1,5
3 3 3
10 Хімія 1,5 2 1
Географія 1,5 1 2
Історія України 1,5 2 1
Захист Вітчизни 1,5 1 2
6 6 6
11 Історія України 1,5 1,5 1,5
Людина і світ 0,5 0,5 0,5
Художня культура 0,5 0 1
Астрономія 0,5 1 0
Біологія 1,5 1 2
Екологія 0,5 1 0
Захист Вітчизни 1,5 2 1
Англійська мова 3,5 3 4
10 10 10

ІІІ. Структура навчального року

1. Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня святом – День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

2. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 3 вересня по 29 грудня 2018 року, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня 2019 року.

3. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 29 жовтня по 4 листопада 2018 року,

зимові з 31 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року,

весняні з 25 березня по 31 березня 2019 року.

5. Режим роботи навчального закладу.

5.1. Тривалість навчального року: 164 дні

5.2. Тривалість робочого тижня – 5 днів.

5.3. Гранично допустиме навантаження учнів:

Тижневе щоденне

- 1 клас – 20 год. 4 год.

- 2 клас – 22 год. 4,4 год.

- 3 клас – 23 год. 4,6 год.

- 4 клас – 23 год. 4,6 год.

- 5 клас – 28 год. 5,4 год.

- 6 клас – 31 год. 6,2 год.

- 7 клас – 32год. 6,4 год.

- 8 клас – 33 год. 6,6 год.

- 9 клас – 33 год. 6,6 год.

- 10 клас – 33 год. 6,6 год.

- 11 клас – 33 год. 6,6 год.

5. 4. Тривалість перерв:

- після 1 уроку 10 хв.

- після 2 уроку 10 хв.

- після 3 уроку 30 хв.

- після 4 уроку 10 хв.

- після 5 уроку 10 хв.

- після 6 уроку 10 хв.

- після 7 уроку 10 хв.

5.5. Початок занять у школі – 830.

5.6. Тривалість уроків:

1 клас – 35 хвилин; 2-4 класи – 40 хвилин; 5-11 класи – 45 хвилин.

Освітня програма для учнів 1класу

Робочий навчальний план для 1 класу розроблено за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів під керівництвом Р.Шияна.

Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Навчальний план для 1 класу з навчанням українською мовою

Навчальні предмети 1клас Разом
Кількість учнів 15 15
Українська мова 5 5
Українська мова в інтегрованому навчанні 2 2
Іноземна мова 2 2
Математика 3 3
Я досліджую світ* 5 5
Мистецтво** 2 2
Фізична культура *** 3 3
Усього 19+3 19+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 23 23

Освітня програма

для учнів 2-4 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р.

Освітня програма початкової освіти (2-4 класи) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиця 1);

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910годин/навчальний рік.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", та "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".

У 2-4 класах здійснюється поділ класів на групи при вивченні інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40хвилин.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову використаний на предмети інваріантної складової (1 додаткова година української мови ) та на проведення індивідуальних та групових занять. У 4 класі введено курс

«Таємниці спілкування», метою якого є формування загальнокультурних компетентностей.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання (2-4 класи)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Кількість учнів 21 19 17 57
Українська мова 7+1 7+1 7+1 21+3
Іноземна мова 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2
Мистецтво Мистецтво*/музичне, образотворче мистецтво 1 1 1 3
1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 3
Фізична культура** 3 3 3 9
Усього 21+3 22+3 22+3 65+9
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової 1 1 1 3
Індивід. та групові заняття 1 1 2
Таємниці спілкування 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23 68
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26 77
Додаткові години від поділу класів на групи Інформатика 1 1 1 3
До оплати 26 27 27 80

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

Робочий навчальний план для учнів 5-9 класів на 2018-2019 н.р.складено відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 року №405

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову та варіативну складову робочого навчального плану.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план для 5-9 класів містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів цієї Типової освітньої програми.

У 8 класі, де на поглиблене вивчення української мови додатково виділено 2 години, навчальне навантаження не перевищує санітарно-гігієнічних норм. З метою формування технологічних, математичних компетентностей, підприємливості і фінансової грамотності, обізнаності і самовираження у сфері культури у 5-9 класах введено

курси за вибором:

- 8, 9 класи – «Креслення» (по 1 годині);

факультативи:

- 5 клас – «Дивосвіт літератури» (по 1 годині);

- 5клас – «Родинні фінанси» ( 1 година )

- 6 клас – « Фінансово-грамотний споживач» ( 1 година )

- 6 клас – «Міфологія » ( 1 година);

- 7 клас – « Таємниці героїчного епосу» ( 1 година);

- 7, 8 класи – «Українознавство» (по 1 годині);

- 9 клас – «Працюємо на множині цілих чисел» ( 1 година);

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Ключові компетентності Компоненти
Спілкування державною Уміння:ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення:розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси:означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
Математична компетентність Уміння:оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення:усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси:розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння:розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення:усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси:складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
Інформаційно-цифрова компетентність Уміння:структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення:критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси:візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
Уміння вчитися впродовж життя Уміння:визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення:усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси:моделювання власної освітньої траєкторії
Ініціативність і підприємливість Уміння:генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення:ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси:завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
Соціальна і громадянська компетентності Уміння:висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення:ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси:завдання соціального змісту
Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння:грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
Екологічна грамотність і здорове життя Уміння:аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси:навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма базової середньої освітипередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Навчальний план для 5-9 класів

з навчанням українською мовою і вивченням етики

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах Разом
5 6 7 8 погл.вив укр. мови 9
Кількість учнів 19 12 22 16 11 80
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2+2 2 13,5+2
Українська література 2 2 2 2 2 10
Іноземна мова 3 2 2 2 2 11
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія - 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - - 1 1
Етика 1 1 - - - 2
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
Мистецтво - - - 1 1 2
Математика Математика 4 4 - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрія - - 2 2 2 6
Природо-знавство Природознавство 2 - - - - 2
Біологія - 2 2 2 2 8
Географія - 2 2 2 1,5 7,5
Фізика - - 2 2 3 7
Хімія - - 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 2 2 7
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 5
Фізична культура** 3 3 3 3 3 15
Разом 24,5+3 26,5+3 27+3 27,5+2+3 29+3 151,5
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3,5 2 4 15,5
Курси за вибором - - - 1 1 2
креслення 1 1 2
Факультативи 2 2 2 1 2 9
Родинні фінанси 1 1
Фінансово-грамотний споживач 1 1
Міфологія 1 1
Українознавство 1 1 1 3
Працюємо на множині цілих чисел 1 1
Таємниці героїчного епосу 1 1
Дивосвіт літератури 1 1
Індивідуальні заняття 0,5 1,5 1,5 1 4,5
Українська мова(інд.та груп заняття) 0,5 1 0,5 2
Математика (інд.та групові заняття) 0,5 1 1 2,5
Додаткові години від поділу класів на групи Інформатика 1 1 2 4
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3 167
До оплати 31 33 34,5 36,5 36 171

Освітня програма ІІІ ступеня

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Освітня програма середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330годин/навчальний рік.

Навчальним планом старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

У 10 класі введено профільне вивчення української мови та літератури.

.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується для вечірньої форми здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.


Навчальний план

з українською мовою навчання ІІІ ступінь

Класи 10 11 10-11
Кількість учнів 8 7 15
Інваріантна складова профіль української філології профіль універсальний
Українська мова 4 2 6
Українська література 4 2 6
Англійська мова 2 3,5 5,5
Зарубіжна література 1+1 2 3+1
Історія України 1,5 1,5 3
Всесвітня історія 1 1 2
Громадянська освіта Економіка Людина і світ 2 1 0,5 2 1 0,5
Мистецтво 1 1
Художня культура 0,5 0,5
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1
Алгебра 3 3
Геометрія 2 2
Біологія і екологія 2 2
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3
Астрономія 0,5 0,5
Фізика 3 3
Хімія 1,5 2 3,5
Екологія 0,5 0,5
Технології 1 1
Інформатика 2 2 4
Фізична культура 3 2 5
«Захист Вітчизни» 1,5 1,5 3
Разом 31+2+3 31+2 62+2+5
Варіативна складова
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації - 3 3
Курси за вибором 0 0 0
Факультативи 0 1 1
Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем 1 1
Індивідуальні заняття 2 2
Математика 1 1
Українська мова 1 1
Гранично допустиме навантаження 33 33
Всього фінансується 38 38 76
Додаткові години від поділу класу - - -
Всього до оплати 36 36 72

Перелік програм варіативної складової робочого навчального плану

Клас Назва курсу. факультативу К-сть годин Програма
Курси за вибором
8,9 Креслення. 1 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Креслення 8-9 класи. Київ. "Шкільний світ".( Лист МОН від 19.11.2013 р. №1-11-17681)
Факультативи
4 Таємниці спілкування Лист Міністерство освіти і науки від 06.06.13 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»: Автор О.М. Курбанова
5 Дивосвіт літератури 1 Лист Міністерство освіти і науки від 31.12.2014 №14.1/12-Г-1925
5 Родинні фінанси 1 Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-328
6 Фінансово-грамотний споживач 1 Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-329
6 Міфологія 1 Програма затверджена методичною радою методкабінету від 06.09.2016р. на основі програми курсу «Міфологія» авт. Нікітіна І.П.
7,8 Українознавство. 1 Програма курсу за вибором «Українознавство. 5–11 класи» затверджена Вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОНмолодьспорту України (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 03.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1058)
7 Таємниці героїчного епосу 1 Програми курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 8 - 11 класи: збірник /За заг ред.: Н.В. Химери: Біла Церква : ТОВ «ОФСЕТ», – С.7-28. (Лист МОН України від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 335)
9 Працюємо на множині цілих чисел 1 Математика. Працюємо на множині цілих чисел: 6-11 класи. Готуємося до олімпіад. / Г.В. Апостолова. – К.: Генеза, 2014. – 144 с. (Лист ПТЗО від 15.07.2014 №1.4/18-Г-587)
11 Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем 1 Розв’язування алгебраїчних рівнянь та систем рівнянь вищих степенів / Г.В.Апостолова, В.В.Ясінський. - К.: Генеза, 2014. – 48 с. – (Серія «Готуємося до ЗНО») (лист ПТЗО від 18.07.2014 №141/12-Г- 908)

Погоджено начальник відділу освіти Городищенської РДА ____________М.Кирпатий Затверджено__________ В.о. директора школи ____________ Н.Дудник

Додаток до освітньої програми

Хлистунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Городищенської районної ради Черкаської області

на 2018/2019 навчальний рік

Навчальний план для 1 класу з навчанням українською мовою

Навчальні предмети 1клас Разом
Кількість учнів 15 15
Українська мова 5 5
Українська мова в інтегрованому навчанні 2 2
Іноземна мова 2 2
Математика 3 3
Я досліджую світ* 5 5
Мистецтво** 2 2
Фізична культура *** 3 3
Усього 19+3 19+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи) 23 23

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання (2-4 класи)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Кількість учнів 21 19 17 57
Українська мова 7+1 7+1 7+1 21+3
Іноземна мова 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2
Мистецтво Мистецтво*/музичне, образотворче мистецтво 1 1 1 3
1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 3
Фізична культура** 3 3 3 9
Усього 21+3 22+3 22+3 65+9
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової 1 1 1 3
Індивід. та групові заняття 1 1 2
Таємниці спілкування 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23 68
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26 77
Додаткові години від поділу класів на групи Інформатика 1 1 1 3
До оплати 26 27 27 80

Навчальний план для 5-9 класів

з навчанням українською мовою і вивченням етики

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах Разом
5 6 7 8 погл.вив укр. мови 9
Кількість учнів 19 12 22 16 11 80
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2+2 2 13,5+2
Українська література 2 2 2 2 2 10
Іноземна мова 3 2 2 2 2 11
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія - 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - - 1 1
Етика 1 1 - - - 2
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
Мистецтво - - - 1 1 2
Математика Математика 4 4 - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрія - - 2 2 2 6
Природо-знавство Природознавство 2 - - - - 2
Біологія - 2 2 2 2 8
Географія - 2 2 2 1,5 7,5
Фізика - - 2 2 3 7
Хімія - - 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 2 2 7
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 5
Фізична культура** 3 3 3 3 3 15
Разом 24,5+3 26,5+3 27+3 27,5+2+3 29+3 151,5
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3,5 2 4 15,5
Курси за вибором - - - 1 1 2
креслення 1 1 2
Факультативи 2 2 2 1 2 9
Родинні фінанси 1 1
Фінансово-грамотний споживач 1 1
Міфологія 1 1
Українознавство 1 1 1 3
Працюємо на множині цілих чисел 1 1
Таємниці героїчного епосу 1 1
Дивосвіт літератури 1 1
Індивідуальні заняття 0,5 1,5 1,5 1 4,5
Українська мова(інд.та груп заняття) 0,5 1 0,5 2
Математика (інд.та групові заняття) 0,5 1 1 2,5
Додаткові години від поділу класів на групи Інформатика 1 1 2 4
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30+3 30,5+3 31,5+3 33+3 167
До оплати 31 33 34,5 36,5 36 171

Навчальний план

з українською мовою навчання ІІІ ступінь

Класи 10 11 10-11
Кількість учнів 8 7 15
Інваріантна складова профіль української філології профіль універсальний
Українська мова 4 2 6
Українська література 4 2 6
Англійська мова 2 3,5 5,5
Зарубіжна література 1+1 2 3+1
Історія України 1,5 1,5 3
Всесвітня історія 1 1 2
Громадянська освіта Економіка Людина і світ 2 1 0,5 2 1 0,5
Мистецтво 1 1
Художня культура 0,5 0,5
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1
Алгебра 3 3
Геометрія 2 2
Біологія і екологія 2 2
Біологія 1,5 1,5
Географія 1,5 1,5
Фізика і астрономія 3 3
Астрономія 0,5 0,5
Фізика 3 3
Хімія 1,5 2 3,5
Екологія 0,5 0,5
Технології 1 1
Інформатика 2 2 4
Фізична культура 3 2 5
«Захист Вітчизни» 1,5 1,5 3
Разом 31+2+3 31+2 62+2+5
Варіативна складова
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації - 3 3
Курси за вибором 0 0 0
Факультативи 0 1 1
Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем 1 1
Індивідуальні заняття 2 2
Математика 1 1
Українська мова 1 1
Гранично допустиме навантаження 33 33
Всього фінансується 38 38 76
Додаткові години від поділу класу - - -
Всього до оплати 36 36 72
Кiлькiсть переглядiв: 104

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
/Files/images/2016_rk/школа.JPG Герої серед нас

Дата останньої зміни 18 Грудня 2018

Фотогалерея