/Files/images/kartinki/загруженное.jpg

Голова батьківського комітету


Шеман Наталія Володимирівна

Члени батьківського комітету


1.Благовісна Ірина Миколаївна
2.Дудник Ігор Миколайович
3.Карпенко Оксана Василівна
4.Кривошея Наталія Вікторівна
5.Луценко Олена Вікторівна
6.Ісоян Галина Михайлівна
7.Пилипенко Галина Анатоліївна
8.Гайдаш Світлана Василівна
9.Салій Наталія В’ячеславівна
10.Дякун Руслан Дмитрович
11.Шеман Наталія Володимирівна
12.Володько Віта Василівна
13.Дуженко Дарина Анатоліївна


Положення про батьківський комітет загальноосвітньої установи

Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по загальноосвітній установі. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.

1.2. Батьківський комітет (далі за текстом - комітет) очолює голова. Комітет підкоряється й підзвітний загальношкільним батьківським зборам.

Термін повноважень комітету - один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину).

1.3. Для координації роботи до складу комітету входить заступник керівника загальноосвітньої установи з виховної роботи.

1.4. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, чинного законодавства держави в галузі освіти, Типових положень про загальноосвітню установу, статуту загальноосвітньої установи та даного положення.

1.5. Рішення комітету є рекомендаційними.

Обов'язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по загальноосвітній установі.

2. Основні задачі

Основними задачами комітету є:

2.1. Сприяння керівництву загальноосвітньої установи:

· в удосконалюванні умов для здійснення освітнього процесу, в охороні життя та здоров'я учнів;

· у захисті законних прав та інтересів учнів;

· в організації та проведенні загальношкільних заходів.

2.2. Організація роботи з батьками (законними представниками) загальноосвітньої установи, учнями з роз'яснення їхніх прав та обов'язків, значення всебічного виховання дитини в родині.

3. Функції загальношкільного батьківського комітету

3.1. Сприяє забезпеченню оптимальних умов для організації освітнього процесу (надає допомогу у придбанні підручників, у підготовці наочного методичного приладдя).

3.2. Координує діяльність класних батьківських комітетів.

3.3. Проводить роз'яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів про їхні права й обов'язки.

3.4. Сприяє у проведенні загальношкільних заходів.

3.5. Бере участь у підготовці загальноосвітньої установи до нового навчального року.

3.6. Разом із керівництвом загальноосвітньої установи контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування.

3.7. Надає допомогу керівництву загальноосвітньої установи в організації та проведенні загальношкільних батьківських зборів.

3.8. Розглядає звертання на свою адресу, а також звертання з питань, віднесених дійсним положенням до компетенції комітету, за дорученням керівника загальноосвітньої установи.

3.9. Обговорює локальні акти загальноосвітньої установи з питань, що входять у компетенцію комітету.

3.10. Бере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.

3.11. Взаємодіє з громадськими організаціями з питання пропаганди шкільних традицій, укладу шкільного життя.

3.12. Взаємодіє з педагогічним колективом загальноосвітньої установи з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів.

3.13. Взаємодіє з іншими органами самоврядування загальноосвітньої установи з питань проведення загальношкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.

4. Права батьківського комітету

Відповідно до компетенції, установленої дійсним положенням, комітет має право:

4.1. Вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування загальноосвітньої установи й одержувати інформацію про результати їх розгляду.

4.2. Звертатися за роз'ясненнями в установи й організації.

4.3. Заслуховувати й одержувати інформацію від керівництва загальноосвітньої установи, інших органів самоврядування.

4.4. Викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів.

4.5. Брати участь в обговоренні локальних актів загальноосвітньої установи.

4.6. Давати роз'яснення та вживати заходи з розглянутих звертань.

4.7. Виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині.

4.8. Заохочувати батьків (законних представників) учнів за активну роботу в комітеті, надання допомоги у проведенні загальношкільних заходів тощо.

4.9. Організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій.

4.10. Розробляти та приймати локальні акти (про класний батьківський комітет, про постійні й тимчасові комісії комітету).

4.11. Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.

5. Відповідальність батьківського комітету

Комітет відповідає за:

5.1. Виконання плану роботи.

5.2. Виконання рішень, рекомендацій комітету.

5.3. Установлення взаєморозуміння між керівництвом загальноосвітньої установи та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадського виховання учнів.

5.4. Прийняття рішень відповідно до діючого законодавства.

5.5. Бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету.

5.6. Члени комітету, не приймаючої участі в його роботі, за представленням голови комітету можуть бути відкликані виборцями.

6. Організація роботи

6.1. До складу комітету входять представники батьків (законних представників) учнів по одному від кожного класу (у залежності від кількості класів у загальноосвітній установі можуть входити по одному представнику від паралелі, по два представники від класу і т. п.).

Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.

6.2. Чисельний склад комітету загальноосвітня установа визначає самостійно.

6.3. Зі свого складу комітет обирає голову (у залежності від чисельного складу можуть обиратися заступники голови, секретар).

6.4. Комітет працює за планом і регламентом, що узгоджені з директором школи.

6.5. Про свою роботу комітет звітує перед загальношкільними батьківськими зборами не рідше двох разів на рік.

6.6. Комітет правомочний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.7. Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені загальноосвітньої установи, документи підписують керівник загальноосвітньої установи та голова комітету.

7. Діловодство

7.1. Комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства загальноосвітньої установи.

7.2. Протоколи зберігаються в канцелярії загальноосвітньої установи.

7.3. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.


План роботи батьківського комітету

Вересень
1. Аналіз та підсумки роботи батьківського комітету за 2013 - 2014 н.р.
2. Вибори голови та членів комісій батьківського комітету.
3. Звіт про використання коштів батьківського фонду за минулий рік.

Жовтень
1. Сприяти школі в навчанні та вихованні учнів, всебічно зміцнювати зв’язки між сім’єю та школою.
2. Залучати батьків до активної участі в житті школи, до позакласної та позашкільної роботи.
3. Організувати медикаменти для класного медпункту.
4. Взяти участь у роботі школи з проблемними родинами (відвідування учнів удома ).

Листопад
1. Надавати посильну допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази школи, ремонті шкільних приміщень.
2. Заняття учнів у вільний час.
3. Організовувати та здійснювати педагогічну пропаганду серед батьків школи.
4. Допомога класному керівнику в позакласній роботі.

Грудень
1. Допомога класному керівнику в організації проведення новорічних ранків , екскурсій і поїздок.
2. Аналізувати стан роботи з учнями, схильними до правопорушеь.
3. Допомога у розв’язанні конфліктів в дитячому колективі.
4. Закінчення І семестру та план роботи на зимові канікули.

Січень
1. Оновити зелений куточок класного приміщення.
2. Організувати похід по льоду на річку.
3. Налагодити тісний зв’язок школи з батьками .
4. Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи,
своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в школі.

Лютий
1. Звітувати перед радою школи та піклувальною радою про роботу з питань охорони дитинства
2. Зміцнювати зв’язки вчителів-предметників із батьками, викликати для співбесід батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм методичних консультацій .
3. Допомога класному керівнику в анкетуванні батьків з профорієнтації.
4. Організувати участь батьків з ветеранами.

Березень
1. Допомога школі до Дня 8 березня.
2. Взяти участь у генеральному прибиранні класного приміщення.
3. Підтримувати звя ‘зок з родинами в яких виховуються учні , схильні до правопорушень.
4. Залучення батьків в проведенні екскурсій до лісу.

Квітень
1. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.
2. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.
3. Провести засідання батьківського комітету школи: „Організація занять школяра спрямованих на зміцнення здоров’я та прищепленння навичок здорового способу життя”.

Травень
1. Підведення підсумків роботи комітету за рік, оголошення подяк.
2. Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів про зауваження пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу.
3. Проведення звіту голови батьківського комітету школи, затвердження плану роботи на новий навчальний рік.
4. Залучення всіх батьків до підготовки школи до нового навчального року.


Примірне положення про батьківський комітет загальноосвітнього навчального закладу


Кiлькiсть переглядiв: 279

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
/Files/images/2016_rk/школа.JPG Герої серед нас

Дата останньої зміни 18 Грудня 2018

Фотогалерея